behandelingen

 

Werkwijze

We starten met de kennismaking oftewel het intakegesprek. Na 1 a 2 gesprekken wordt de hulpvraag in kaart gebracht. Samen met u bespreken we welke behandelmethode(n) het meest passend zijn voor uw klachten en het meest aansluiten bij u als persoon. Vooraf wordt er een inschatting gemaakt van het te verwachten aantal sessies van het behandeltraject. Behandelsessies vinden eens per week of eens in de twee weken plaats en duren 45 minuten of 60 minuten, dit wordt dan met u besproken. Voor EMDR sessies is het soms wenselijk een dubbele sessie (tussen de 75 en 90 minuten) te plannen en elkaar wekelijks te zien. Onze werkwijze wordt besproken in de intakefase. Uitleg over verplichtingen zoals ROM en DIS en over onze visie om contractvrij te werken, kunt u vinden bij documenten.

 

Behandelmethoden

Binnen onze praktijk werken wij volgens verschillende behandelmethoden zoals o.a. EMDR, Cognitieve Gedragstherapie, ACT, Mindfullness en Schemagerichte Interventies.

 

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie die wordt ingezet voor mensen die klachten ervaren ten gevolge van een doorgemaakt trauma en/of trauma’s. Dit kunnen enkelvoudige trauma’s zijn zoals een verkeersongeval, maar ook trauma’s die gedurende langere tijd meerdere keren hebben plaatsgevonden, zoals seksueel misbruik, mishandeling e.a. Wanneer klachten niet vanzelf over gaan, maar blijven bestaan kan er sprake zijn van een posttraumatische stress stoornis. Hierbij ervaren mensen vaak klachten zoals o.a.: herbelevingen aan het trauma, nachtmerries, slecht slapen, verhoogde alertheid, concentratieproblemen, prikkelbaar zijn en snel geirriteerd zijn. Daarbij kunnen gevoelens van angst, verdriet, boosheid, machteloosheid, schuld en paniek ervaren worden. Wanneer u deze klachten ervaart kan EMDR helpen om de emotionele lading die samenhangt met het doorgemaakte trauma/herinnering te doen laten afnemen.  

 

Cognitieve Gedragstherapie  

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een therapie waarbij onderzocht wordt welke gedachten en gedragspatronen mogelijk belemmerd zijn in uw dagelijkse leven en klachten in stand houden. Deze therapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die iemand negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de “ negatieve gekleurde bril” waardoor men dingen ziet. Wanneer geleerd wordt deze negatieve gedachten anders te interpreteren, ontstaat een meer objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en gedrag veranderen. Deze therapievorm wordt ingezet bij o.a. angstklachten, stressgerelateerde klachten, piekeren, dwang, en depressieve klachten.

 

ACT

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een vorm van gedragstherapie, waarbij het accepteren en aanvaarden van klachten centraal staan. Het doel van ACT ligt dus niet zozeer op het verminderen van klachten maar meer op het op het onwikkelen van persoonlijke veerkracht. Doordat iemand leert op een flexibele manier om te gaan met problemen, kan iemand zich richten op dingen die iemand echt belangrijk vindt in het leven. Deze therapievorm wordt o.a. ingezet bij depressieve klachten, angstklachten dwangklachten en pijnklachten.

 

Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie die vaak ingezet wordt bij persoonlijkheidsstoornissen. De therapie kan ook ingezet worden bij terugkerende angsten, depressies, waarbij oorsprong ligt in meer dieperliggende patronen, voortkomend uit ervaringen uit de jeugd. Binnen schematherapie worden deze patronen onderzocht en de invloed daarvan in het dagelijks leven. Mensen leren zichzelf te veranderen, beter voor zichzelf te zorgen en leren waar persoonlijke behoeften liggen en hoe daar op een gezonde manier voor op te komen. Hierdoor verandert gedrag, maar ook gedachten en gevoelens.