Verwijzing

Wij behandelen mensen in de Generalistische BGGZ. Deze is bedoeld voor mensen met lichte tot matig/ernstige psychische klachten. Indien u zich aan wil melden bij onze praktijk heeft u een verwijzing van de huisarts nodig, waarop door de huisarts een (voorlopige) DSM-classificatie is aangegeven. Deze verwijzing, met DSM classificatie, is ook nodig voor de vergoeding van uw behandeling.  Voor een aantal behandelingen geldt dat deze zijn uitgesloten voor vergoeding. Zo worden o.a. aanpassingsstoornissen, burn-out en werk-en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen niet vergoed. De huisarts is hiervan op de hoogte.


Vergoedingen

Binnen de praktijk werken we zonder contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat u van ons een maandfactuur krijgt, die u zelf aan ons dient te betalen. Deze factuur kunt u vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Omdat wij beide BIG-geregistreerde GZ-psychologen zijn, zijn zorgverzekeraars wettelijk verplicht de behandeling (gedeeltelijk) te vergoeden. Hoeveel u vergoed krijgt is afhankelijk van uw polis. Indien u een restitutiepolis heeft ontvangt u waarschijnlijk 100% van de nota terug van uw zorgverzekeraar. Bij een naturaverzekering wordt meestal tussen de 66-80% vergoed van het tarief dat is vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Het overige deel dient u zelf te betalen. U kunt denken aan een bedrag van gemiddeld ongeveer 32 euro per sessie (muv intake en langere emdr sessie). Om precies te weten hoeveel en wat u vergoed krijgt kunt u zelf vooraf informeren bij uw zorgverzekering. Meer informatie over contractvrije zorg en vergoedingen kunt u vinden op www.contractvrijepsycholoog.nl.


Wanneer wordt psychologische zorg niet vergoed?

Wanneer u geen verwijzing heeft van uw huisarts, of wanneer er geen sprake is van een diagnose volgens de DSM-V, dan kunt u ook bij onze praktijk terecht. Echter dan moet u in de meeste gevallen wel zelf de rekening betalen en wordt er niets vergoed door uw zorgverzekeraar. Soms wordt er vanuit een aanvullende verzekering vergoed. U kunt hiervoor zelf informeren bij uw zorgverzekeraar.

Wanneer er sprake is van onverzekerde zorg, zoals bijvoorbeeld bij: aanpassingsstoornissen, burn-out problematiek, rouw, werkgerelateerde problematiek, relatieproblemen e.a. en u toch bij ons in behandeling wil, heeft u wel de volledige keuzevrijheid van behandelmethoden, de frequentie en duur van de contacten. Voor onverzekerde zorg ontvangt u per sessie (45 minuten gesprek) een factuur van 100 euro (vrijgesteld van BTW).

Eigen risico: iedere nederlander heeft een jaarlijks eigen risico van 385 euro.


Tarieven

Per 01-01-2022 zal er binnen de GGZ gewerkt gaan worden met een nieuw bekostigingssyteem: het zorgprestatiemodel. Binnen dit model worden GGZ behandelingen niet meer als traject in rekening gebracht, maar als losse zorgprestaties. Dit betekent dat u als client een (maand)factuur krijgt waarop u verschillende zorgprestaties zoals intake en behandeling kunt zien. Per zorgprestatie zijn er vaste tarieven die in rekening gebracht worden (zie hieronder).

Het eerste gesprek telt als Intake 60 minuten, behandeling bij ons is in principe 45 minuten, terwijl EMDR altijd 60 minuten of meer is, vanwege de intensiteit van deze behandeling.

Binnen het zorgvraagprestatiemodel wordt aan de hand van de HONOS + ( een gestandaardiseerde vragenlijst) het zorgvraagtype vastgesteld. De bedragen liggen hoger dan eerst omdat de indirecte tijd erin verwerkt zit. Bij een intake rekenden we in 2021 vaak 90 minuten inclusief verslaglegging. Nu wordt alleen de directe tijd genoteerd, waarbij de intake als diagnostisch consult wordt gerekend vanwege de inhoud. Bij een intake zit altijd veel indirecte tijd zoals screening aan de telefoon, vragenlijsten en verslaglegging voor client en huisarts.*

Meer informatie vind u op de website: www.zorgprestatiemodel.nl. zie folder: De nieuwe bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg.

Hieronder vindt u de tarieven voor behandeling in het ZPM zoals die in 2022 door de NZA ( Nederlandse Zorg Autoriteit) zijn vastgesteld.

* Voor een rekenvoorbeeld van vergoeding zie documenten


Prestatiecode   Type consult en duur NZA tarief
diagnostiek 60 min (intake)   163,37
behandeling45120,99
behandeling60143,71
behandeling75176,88
behandeling90 216,11